Arboristika- výrub stromov | Pro Arbor

Arboristika- výrub stromov

Výrub (asanácia) havarijných stromov

Komplikovaná asanácia havarijných stromov aj v najextrémnejších podmienkach:

Pomocou stromolezeckých techník sme schopní asanovať aj stromy vo veľmi zložitých až extrémnych podmienkach aj v prípade, že nie je možné použiť ťažkú techniku (plošiny, žeriavy). Postupný výrub stromu patrí medzi technicky najnáročnejšie arboristicé práce a mali by ju vykonávať iba skúsení profesionáli s použitím špičkovej technológie a náradia.

K asanácii pristupujeme výlučne v prípade havarijných stromov s nezvratne oslabenou vitalitou, ktoré predstavujú pre okolie objektívne riziko ktoré nie je možné eliminovať. Asanácii vždy predchádza dôkladná analýza fyziologickej a biomechanickej vitality stromu, jeho statických pomerov a rizík, ktoré pre okolie predstavuje.

Legislatíva

Rozhodovanie o výrube v prvom stupni a vydávanie povolenia a súhlasu na asanáciu stromu v súčasnosti zabezpečuje obec - podľa § 2 písm f) Zákona 416/2001 Z.z. alebo príslušný Obvodný úrad životného prostredia.

Povolenie na výrub

K vydaniu súhlasu na výrub stromu je nutné odborné posúdenie ekologických a estetických funkcií stromu a vplyvov na zdravie človeka a súhlas vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku. Ak existuje možnosť riešiť konflikt stromu a jeho okolia iným spôsobom ako výrubom, je povinnosťou správcu (vlastníka, nájomcu) využiť takúto možnosť aj v prípade, že je finančne náročnejšia ako samotný výrub. Jedná sa najmä o komplexné ošetrenie koruny stromu, zabezpečenie rizikových vetvení bezpečnostným viazaním a elimináciu deštrukčného pôsobenia koreňového systému pomocou moderných protikoreňových bariér. V prípade cenných stromov na cintorínoch sa jedná o drenáž, nadvihnutie alebo posunutie náhrobných kameňov a pomníkov.

Technológia postupnej asanácie

Stromolezecká asnácia sa začína dôkladným zabezpečením pracovného priestoru a okolia stromu pomocou výstražného značenia, pások a pozemného personálu.

Asanácia je realizovaná priamo v korune, pomocou lanových techník po častiach, od najvyšších štruktúr stromu - postupným oddeľovaním vetiev vyšších rádov od vetiev rádov nižších až po kostrové vetvy a nakoniec postupné oddelenie kmeňa od jeho koreňového systému. Každá exponovaná odstraňovaná časť stromu, ktorá by svojím pádom mohla ohroziť okolie, je fixovaná lanovými systémami a pomaly spúšťaná na zem.

K stromolezeckým technikám asanácie pristupujeme vtedy, keď strom nie je možné spíliť klasickou lesníckou technikou zospodu (systém zárez - hlavný rez na báze), najmä z dôvodov nedostatku priestoru alebo keď smer pádu nie je možné s istotou kontrolovať (napr. v prípade defektov kmeňa, dutiny, silného poškodenia koruny, zlého ťažiska a pod.).

Asanácia stromu pomocou plošiny

V niektorých ojedinelých prípadoch je použitie vysokozdvižnej plošiny nevyhnutné. Jedná sa najmä o komplikovanú asanáciu stromov staticky kriticky labilných, kde hrozí bezprostredné statické zlyhanie a následný pád stromu, alebo iné situácie, predstavujúce pre stromolezcov neadekvátne riziko. V prípade potreby vieme zabezpečiť samohybné vysokozdvižné plošiny s výsuvným teleskopickým ramenom až do výšky 40m.

Spracovanie drevného biologického odpadu

  • kompletné spracovanie a odvoz vzniknutého drevnej hmoty (v prípade požiadavky)
  • spracovanie vetiev do priemeru 5 cm drvením na materiál vhodný k kompostovaniu alebo mulčovaniu
  • rozpílenie vetiev priemeru nad 5 cm na dĺžku danú dohodou s investorom
  • rozpílenie kmeňa a kostrových vetiev na polená s požadovanou dĺžkou (pri asanácii stromu)
  • zhromaždenie odpadu na dohodnuté miesto

Kontakt

PROarbor s.r.o.

ak máte záujem o odborné prace na stromoch:

Email: michal@proarbor.sk

Tel: +421 949 874 160

+